ΣΥΧΝΕΣ ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ

Τα πρότυπα ISO είναι υποχρεωτικής εφαρμογής;

Όλα τα πρότυπα είναι προαιρετικής εφαρμογής εκτός εάν η νομοθεσία ή άλλες κανονιστικές διατάξεις επιβάλλουν την υποχρεωτική εφαρμογή τους.

 

Τι είναι η πιστοποίηση Συστημάτων Διαχείρισης;

Η πιστοποίηση ενός Συστήματος Διαχείρισης είναι η επαλήθευση και επικύρωση των χαρακτηριστικών ενός Συστήματος Διαχείρισης (διεργασίες, διαδικασίες, κλπ) ενός οργανισμού, με βάση τις απαιτήσεις ενός η περισσότερων Προτύπων (π.χ ISO 9001, ISO 14001, ISO 22000, OHSAS 18001, κλπ).

Η αξιολόγηση αυτή γίνεται από ανεξάρτητο φορέα πιστοποίησης.

 

Τι χρειάζεται να κάνω για να πιστοποιήσω την εταιρεία μου;

Για την διαδικασία πιστοποίησης, δες εδώ.

 

Για πόσο χρονικό διάστημα ισχύει η πιστοποίηση;

Τα πιστοποιητικό έχουν ισχύ τρία χρόνια και στο διάστημα αυτό διενεργούνται δύο ετήσιες Επιθεωρήσεις Επιτήρησης του Συστήματος Διαχείρισης, όπως ακριβώς καθορίζεται από τους Κανονισμούς Διαπίστευσης. Πριν τη λήξη του πιστοποιητικού, διενεργείται επιθεώρηση επαναξιολόγησης με σκοπό την επανέκδοση του πιστοποιητικού για τα επόμενα τρία χρόνια.

 

Ποιο είναι το συνολικό κόστος για να πιστοποιήσω την εταιρεία μου;

Το κόστος της ανάπτυξης και εφαρμογής ενός Συστήματος Διαχείρισης αναλύεται στις εξής συνιστώσες:

Α. Κόστος σχεδιασμού, ανάπτυξης, εγκατάστασης συστήματος διαχείρισης:

  • Αμοιβή εξωτερικού συμβούλου
  • Προμήθεια εξοπλισμού που τυχόν απαιτείται

Β. Κόστος αρχικής πιστοποίησης

  • Κόστος αρχικής επιθεώρησης από τον φορέα πιστοποίησης

Γ. Κόστος εφαρμογής μετά την αρχική πιστοποίηση

  • Κόστος ετήσιας επιτήρησης από τον φορέα πιστοποίησης

 

Ποιες εταιρείες μπορούν να πιστοποιηθούν σύμφωνα με το πρότυπο ISO 9001;

Οι απαιτήσεις του προτύπου είναι εκφρασμένες με τέτοιο τρόπο ώστε να μπορούν να εφαρμοστούν σε οποιαδήποτε εταιρεία ή οργανισμό, ανεξαρτήτως μεγέθους, κλάδου δραστηριότητας, ή επιπέδου διατιθέμενης τεχνογνωσίας

 

Το πρότυπο ISO 9001 έχει αναγνωσιμότητα στο εξωτερικό;

Το ISO είναι το πιο δημοφιλές πρότυπο παγκοσμίως. Μέχρι το Δεκέμβριο του 2015 είχαν εκδοθεί 1,519,952 πιστοποιητικά ISO 9001 παγκοσμίως.

 

Το ISO 9001 πιστοποιεί την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών που παρέχονται από την εταιρεία;

Όχι, το πρότυπο ISO 9001 δεν πιστοποιεί την ποιότητα των προϊόντων και των υπηρεσιών. Όταν ένας οργανισμός είναι πιστοποιημένος με το πρότυπο ISO 9001 δεν σημαίνει ότι παράγει ποιοτικά προϊόντα, αλλά ότι σχεδιάζει και ακολουθεί συστηματικά τις απαιτούμενες διεργασίες για την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων.

 

Ποιοι είναι οι φορείς πιστοποίησης που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα;

Λίστα με τους φορείς πιστοποίησης που είναι διαπιστευμένοι από το Ε.ΣΥ.Δ μπορείτε να βρείτε στην ιστοσελίδα του Ε.ΣΥ.Δ, www.esyd.gr

Στην ελληνική αγορά δραστηριοποιούνται και μια σειρά φορέων πιστοποίησης οι οποίοι είναι διαπιστευμένοι από φορείς διαπίστευσης του εξωτερικού (UKAS, DGA, COFRAC κτλ. και οι οποίοι αναγνωρίζονται και στην Ελλάδα μέσω της αμοιβαίας αναγνώρισης (MLA - agreements).

 

Πόσος χρόνος απαιτείται για την πιστοποίηση;

Τυπικά απαιτούνται 3-6 μήνες, αν και ο χρόνος εξαρτάται από πολλές παραμέτρους (όπως το μέγεθος και την οργάνωση της εταιρείας, το επίπεδο δέσμευσης της Διοίκησης κ.α).

 

Η πιστοποίηση υποκαθιστά κρατικούς ελέγχους και επιθεωρήσεις;

Όχι. Το ISO 9001:2015 είναι εθελοντική πιστοποίηση, η οποία στοχεύει στη συνεχή βελτίωση. Παρόλα αυτά, οργανώνει την επιχείρηση και ενσωματώνει τις απαιτήσεις που προέρχονται από την ισχύουσα νομοθεσία.  

 

Υπάρχει η εντύπωση ότι το ISO 9001, τόσο στις προηγούμενες εκδόσεις του, όσο και στη πιο πρόσφατη, του 2015, είναι πολύ γραφειοκρατικό με υπερβολική τεκμηρίωση

Στο νέο πρότυπο ISO 9001:2015 δεν υπάρχει καμία απαίτηση που να αναγκάζει την εταιρεία να τεκμηριώνει τα πάντα στις διεργασίες της ή οτιδήποτε σε έντυπη μορφή. Η επιλογή ενός αξιόπιστου συμβούλου συμβάλει στην ανάπτυξη ενός συστήματος διαχείρισης το οποίο θα είναι λιτό και αποδοτικό, ώστε να αποτελέσει ένα χρήσιμο «εργαλείο» για την επιχείρησής σας.

 

Είναι υποχρεωτική η χρήση συμβούλου;

Η χρήση συμβούλου δεν είναι υποχρεωτική αλλά ιδιαίτερα ενδεδειγμένη. Η πρόσβαση στις γνώσεις και την τεχνογνωσία ενός συμβούλου είναι συχνά η πιο πρακτική προσέγγιση.

 

Μπορεί να πιστοποιηθεί μία εταιρεία που παρέχει υπηρεσίες;

Βεβαίως, όλες οι εταιρείες μπορούν να πιστοποιηθούν με το κατάλληλο ISO.

 

Μπορώ να πιστοποιήσω την εταιρεία μου με περισσότερα από ένα πρότυπα;

Ναι, σε μία εταιρεία μπορεί να αναπτυχθεί ένα ενοποιημένο σύστημα διαχείρισης, ανάλογα με τις απαιτήσεις της.