ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΟΡΙΣΜΟΙ

  • «Πρότυπο (Standard)» είναι το έγγραφο που έχει καθιερωθεί με συναίνεση και έχει εγκριθεί από έναν αναγνωρισμένο φορέα, παρέχει, για κοινή και επαναλαμβανόμενη χρήση, κανόνες, κατευθυντήριες οδηγίες ή χαρακτηριστικά, για δραστηριότητες ή τα αποτελέσματά τους και αποσκοπεί στην επίτευξη του βέλτιστου βαθμού τάξης σε ένα συγκεκριμένο πλαίσιο εφαρμογής. Ως αναγνωρισμένοι φορείς νοούνται οι εθνικοί οργανισμοί τυποποίησης. Κάθε πρότυπο είναι προαιρετικής εφαρμογής, εκτός εάν νομοθετικές ή άλλες διατάξεις το καθιστούν υποχρεωτικής εφαρμογής.
  • «Κανονισμός (Regulation)» είναι το έγγραφο που περιέχει υποχρεωτικούς νομοθετικούς κανόνες και υιοθετείται από μια Αρχή.
  • «Τεχνική προδιαγραφή (Technical Specification)» είναι το έγγραφο που καθορίζει τις τεχνικές απαιτήσεις που πρέπει να ικανοποιεί ένα προϊόν, μια διεργασία ή υπηρεσία.
  • «Κώδικας πρακτικής (Code of Practice)» είναι το τυποποιητικό έγγραφο που περιλαμβάνει πρακτικές ή διαδικασίες για το σχεδιασμό, την κατασκευή, την εγκατάσταση, τη συντήρηση ή τη χρήση εξοπλισμού, κατασκευών ή προϊόντων.
  • «Σύστημα Διαχείρισης (Management System)» είναι ο τρόπος με τον οποίο ένας οργανισμός διαχειρίζεται τα αλληλοσυνδεόμενα τμήματα της επιχείρησής του προκειμένου να επιτύχει τους στόχους του. Αυτοί οι στόχοι μπορούν να σχετίζονται με διάφορα θέματα, όπως η ποιότητα του προϊόντος ή των υπηρεσιών, η λειτουργική αποτελεσματικότητα, οι περιβαλλοντικές επιδόσεις, η υγεία και η ασφάλεια στον χώρο εργασίας και πολλά άλλα.
  • «Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης (Integrated Management System)» είναι ένα ενιαίο σύστημα σχεδιασμένο για να διαχειρίζεται πολλαπλές πτυχές των δραστηριοτήτων ενός οργανισμού σύμφωνα με πολλαπλά πρότυπα, όπως για την ποιότητα, το περιβάλλον και τη διαχείριση της υγείας και της ασφάλειας.
  • «Τυποποίηση (Standardization)» είναι η διαδικασία μέσω της οποίας δημιουργούνται τα Πρότυπα. Πρότυπα εκπονούνται για δραστηριότητες, διεργασίες και προϊόντα. Τα προϊόντα μπορεί να είναι υλικά (π.χ. βιομηχανικά προϊόντα), άυλα (π.χ υπηρεσίες, λογισμικό) ή συνδυασμός αυτών. Στα πλαίσια λειτουργίας της Ποιότητας στην ΕΕ, και ιδίως για την ανάπτυξη κοινά αποδεκτών προτύπων από όλα τα κράτη-μέλη αυτής στα οποία          αναφέρεται η νομοθεσία της ΕΕ, ως αρμόδιοι φορείς αυτής έχουν οριστεί τρεις ευρωπαϊκές επιτροπές τυποποίησης, οι CEN, CYNELEC και ETSI. Στην Ελλάδα αρμόδιος οργανισμός είναι ο Ελληνικός Οργανισμός Τυποποίησης (ΕΛΟΤ)
  • «Διαπίστευση (Accreditation)» είναι η επίσημη αναγνώριση από έναν αρμόδιο αναγνωρισμένο φορέα ο οποίος ονομάζεται οργανισμός διαπίστευσης (accreditation body), ότι ένας άλλος οργανισμός (π.χ. φορέας/εταιρεία πιστοποίησης, ελέγχου, επαλήθευσης, ή εργαστήριο μετρήσεων και δοκιμών) είναι ικανός να παρέχει συγκεκριμένες υπηρεσίες ή λειτουργίες (π.χ. έκδοση πιστοποιητικών συμμόρφωσης, έκδοση εκθέσεων ελέγχου ή/και δοκιμών, έκδοση εκθέσεων επαλήθευσης κ.λπ.). Η διαπίστευση είναι σημαντική καθώς βεβαιώνει την τεχνική επάρκεια, αξιοπιστία και καταλληλόλητα των οργανισμών που διαπιστεύει προκειμένου αυτοί (δηλαδή οι επιχειρήσεις πιστοποίησης) να εξασκούν με αξιοπιστία για λογαριασμό τους τις δραστηριότητες πιστοποίησης, τεχνικών ελέγχων και δοκιμών.  Στα πλαίσια της λειτουργίας της Ποιότητας στην ΕΕ, είναι απαραίτητη η λειτουργία σε κάθε χώρα μέλος ενός εθνικού  φορέας διαπίστευσης, ελεγχόμενου από τις δημόσιες αρχές αυτής. Στην Ελλάδα αρμόδιος φορέας για όλα τα θέματα διαπίστευσης είναι το Εθνικό Συμβούλιο Διαπίστευσης (Ε.ΣΥ.Δ.).
  • «Πιστοποίηση (Certification)» είναι η επιβεβαίωση από έναν τρίτο ανεξάρτητο φορέα (διαπιστευμένη επιχείρηση πιστοποίησης) ότι προϊόντα, διεργασίες, συστήματα ή πρόσωπα συμμορφώνονται με τις απαιτήσεις συγκεκριμένων τυποποιητικών εγγράφων τα οποία ονομάζονται πρότυπα ή προδιαγραφές, και εγγυώνται την ποιότητα. 
  • «Φορείς Πιστοποίησης (Certification Bodies)» είναι ανεξάρτητοι, ιδιωτικοί οργανισμοί οι οποίοι έχουν διαπιστευθεί από το UKAS  (United Kingdom Accreditation Service) ή το Ε.ΣΥ.Δ. στην Ελλάδα ή άλλο αναγνωρισμένο φορέα διαπίστευσης και υλοποιούν επιθεωρήσεις Γ μέρους (third party) σε Συστήματα Διαχείρισης. Ο κατάλογος των διαπιστευμένων οργανισμών βρίσκεται στην ιστοσελίδα του Ε.ΣΥ.Δ, www.esyd.gr