Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ

Ο σύμβουλος συμμετέχει ενεργά σε όλα τα στάδια της διαδικασίας πιστοποίησης. Ειδικότερα:

  • Αναλαμβάνει την εκπόνηση της Διαγνωστικής Μελέτης και του Σχεδιασμού του Συστήματος, όπου αναγνωρίζει τις διεργασίες του οργανισμού και αναλύει τις πιθανές αποκλίσεις μεταξύ της υφιστάμενης λειτουργίας του οργανισμού και των απαιτήσεων του εκάστοτε προτύπου. Όπου κρίνει αναγκαίο σχεδιάζει νέες διεργασίες για την συμμόρφωση με τις απαιτήσεις του προτύπου
  • Προετοιμάζει την Τεκμηρίωση του συστήματος και κωδικοποιεί  τα έγγραφα τεκμηρίωσης
  • Παρακολουθεί και υποστηρίζει συμβουλευτικά την εταιρεία κατά την εφαρμογή του Συστήματος, εντοπίζει τις τυχόν δυσλειτουργίες (μη συμμορφώσεις) και εκδίδει τις απαιτούμενες διορθωτικές ενέργειες.
  • Συντονίζει, καθοδηγεί και συμμετέχει στην Εκπαίδευση της Διοίκησης και του προσωπικού
  • Διευκολύνει την επικοινωνία με τους φορείς πιστοποίησης κατά την προετοιμασία της Επιθεώρησης.
  • Διενεργεί την απαραίτητη εσωτερική επιθεώρηση εφαρμογής του συστήματος
  • Παρίσταται κατά την Επιθεώρηση από τον φορέα πιστοποίησης και διευκολύνει την διαδικασία.
  • Βοηθά στην υλοποίηση τυχών διορθωτικών ενεργειών που πιθανώς να προκύψουν από την επιθεώρηση.